Договір публічної оферти
Загальні положення

Для підвищення якості обслуговування та безпеки зберігання персональних даних всіх користувачів, доносимо інформацію, які саме дані збираються та зберігаються, і з якою метою ми їх використовуємо на сайті https://vn-academy.com.ua/
(далі – Платформа). Адміністрація платформи дуже уважно ставиться до конфіденційної інформації всіх користувачів, які відвідують Платформу. Саме тому на підставі вимог законодавства України та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, розроблено цю Політику конфіденційності (далі – Політика).
1. Загальні положення

1.1. Відносини між Клієнтами та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти.
1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.
1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.
1.4. Придбавши Послуги Виконавця Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджує, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами.
1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:
a. Платформа – офіційна інтернет-платформа Виконавця, що знаходяться в мережі інтернет за адресою: https://vn-academy.com.ua/, на якій Виконавець розміщує інформацію про свої Послуги, їх вартість, а також спосіб отримання. Скориставшись конкретною пропозицією на Платформі Клієнт акцептує умови цього Договору.
b. Клієнт – будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа в тому числі – нерезиденти України, що замовляють Послуги Виконавця, оплачують за Послуги на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.
c. Послуги – індивідуальні освітні спортивні Послуги із гімнастики, фізичної підготовки та відновлення, що надаються Виконавцем на користь Клієнтів. Освітні спортивні Послуги, що надаються Виконавцем за цим Договором публікуються на Платформі, що знаходиться за адресою: https://vn-academy.com.ua/, що вказуються на Платформі у вигляді окремих пропозицій та публікацій.
d. Акцептування Договору – під акцептом цього Договору розуміється оплата за надані Послуги Виконавцю згідно оголошення чи публікації розміщених на Платформі Виконавця.
2. Предмет договору


2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом Платформи, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.
2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Клієнту обрані Клієнтом Послуги, передбачені у п. п. C. пункту 1.5. цього Договору, а Клієнт зобов'язується прийняти Послуги й оплатити за них в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.
2.3. Надання Послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін.
3. Порядок оформлення послуг та отримання винагороди Виконавцем


3.1. Клієнт на Платформі Виконавця обирає Послугу та оплачує її, вказує свою електронну пошту та приймає умови у відповідному опублікованому оголошенні чи публікації на Платформі, або пропозиції Виконавця, а також в цьому Договорі.
3.2. Виконавець отримавши звернення від Клієнта, попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).
3.3. Клієнт оплативши Послуги акцептує умови цього Договору та отримує вказані у цьому Договорі Послуги; не оплативши Послуги Клієнт відмовляється від Договору та від Послуг, які надаються Виконавцем згідно умов цього Договору.
3.4. Виконавець, отримавши від Клієнта підтвердження оплати Послуг, надсилає Клієнту лист на вказану останнім електронну адресу з доступом до персонального кабінету у якому містяться матеріали обраної Послуги, передбаченої у п. п. С. пункту 1.5. цього Договору.
3.6. Строки та вартість Послуг, передбачених у п. п. C. пункту 1.5. цього Договору встановлюються Виконавцем у відповідному оголошенні чи публікації на Платформі.
4. Права та обов'язки сторін


4.1. Виконавець зобов'язується:
a) надати Клієнту Послуги, передбачені цим Договором;
b) забезпечити можливість оплати Послуг на банківський рахунок та банківську карту;
c) забезпечити Клієнта платформи повною інформацію про Послуги, що надаються, їх зміст, строки, а також надати дані про Виконавця для пред'явлення скарг або вимог;
d) ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).
4.2. Виконавець має право:
a) вносити зміни до Договору в односторонньому порядку;
b) вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку;
c) залучати третіх осіб для виконання умов цього Договору.
4.3. Клієнт зобов'язується:
a) дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору;
b) ознайомитись з інформацією про Послуги Виконавця;
c) прийняти Послуги Виконавця;
d) оплатити Послуги Виконавця;
4.4. Клієнт має право:
a) вимагати від Виконавця виконання умов та положень цього Договору;
b) замовляти Послуги у Виконавця;
c) отримати повну інформацію щодо Послуги Виконавця, їх ціну, строки виконання та будь-яку іншу інформацію, що стосується предмету Договору.
5. Відповідальність сторін та вирішення спорів


5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов'язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.
5.2. Виконавець не несе відповідальність за заподіяну Клієнту Платформи шкоду внаслідок неналежного використання ним наданих Послуг.
5.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.
5.4. Клієнт та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу.
5.5. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 календарних днів Клієнт має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.
5.6. У випадку неможливості вирішення спору згідно п. п. 5.4, 5.5 Клієнт має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Виконавця.
5.7. Виконавець повертає кошти Клієнту у разі настання форс-мажорних обставин (хвороба, яка підтверджена медичною довідкою, шо виникла після придбання Послуги; пожежі, повені, землетруси, стихійне лихо, воєнні дії і інших обставин непереборної сили).
5.9. У випадку настання спірних ситуацій, Клієнт надсилає звернення, скарги, претензії та/або вимоги на офіційну електронну скриньку Виконавця за адресою: office.massage.academy@gmail.com.
5.10. Виконавець надає відповідь на звернення, скарги, претензії та/або вимоги, надіслані на офіційну електронну скриньку, передбачену у п. 5.9. цього Договору у строк, що становить 7 (сім) календарних днів.
5.11. В силу специфіки Послуг, що надаються за цим Договором Виконавець не гарантує конкретних результатів після надання Послуг Клієнту.
5.12. В силу специфіки Послуг, що надаються за цим Договором Виконавець не несе відповідальність за результат Клієнта після надання Послуг, передбачених цим Договором.
5.13. Виконавець не несе відповідальності за дії і/або бездіяльність, життя та здоров'я Клієнта.
5.14. Виконавець не несе відповідальності за дії банків, електронних платіжних систем, що забезпечують оплату та повернення грошових коштів при виконанні цього Договору.
6. Строк дії договору та порядок його розірвання


6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Клієнтом та діє до остаточного виконання Сторонами зобов'язань по Договору.
6.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами Договору.
7. Форс – мажорні обставини


7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
7.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.
8. Інші умови


8.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.
8.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Клієнта. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Клієнт вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Платформі.
8.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.
8.4. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Платформі.
8.5. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення , щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.
8.6. Будь-які матеріали, курси, уроки, тексти, статті чи графічні зображення до яких Клієнт отримує доступ після замовлення Послуг, передбачених у п. п. С. п. 1.5. цього Договору є інтелектуальною власністю Виконавця та не підлягають копіюванню, завантаженню, поширенню чи розповсюдженню у будь-якій іншій формі.
8.7. Клієнт дає згоду на обробку, зберігання Виконавцем персональних даних Клієнта за правилами Політики конфіденційності персональної інформації (Додаток №1 до цього Договору).
8.8. Клієнт не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам свої Логін і пароль для доступу до особистого кабінету, створювати похідні та аналогічні Послуги, поширювати, передавати третім особам або іншим чином використовувати частково чи повністю матеріали та зміст сайту Виконавця.
8.9. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.